2012-04-04

Cyfrowa dystrybucja europejskich filmów - program MEDIA Desk

26 października 2011 Parlament Europejski przyjął budżet 2 milionów euro na pierwszy rok Prac Przygotowawczych "Obieg filmów w erze cyfrowej” (Circulation of European films in the digital era).
Celem akcji jest przetestowanie potencjalnego pozytywnego wpływu równoczesnej lub prawie równoczesnej publikacji materiałów na platformach dystrybucyjnych w wielu obszarach na międzynarodową wymianę filmową i odbiorców.

Prace te dążą do trzech współuzupełniających się i nierozdzielnych celów:

- poprawa warunków dla wymiany filmów europejskich w ramach Unii Europejskiej
- powiększenie liczby odbiorców europejskich produkcji na całym świecie
- informowanie rynków i władz lokalnych o zmianach, które mogłyby polepszyć uzupełnianie się platform dystrybucyjnych

Komisja opublikowała zaproszenie do składania wniosków w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 marca z datą zamykającą wezwanie 6 września 2012 roku.

DZIAŁANIE PRZYGOTOWAWCZE ?OBIEG FILMÓW W EPOCE CYFROWEJ? - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2012 (2012/C 93/10)

1.CELE
Celem działania jest wypróbowanie innowacyjnych strategii w dziedzinie dystrybucji filmów europejskich (w salach kinowych, na płytach DVD, poprzez usługę wideo na życzenie, podczas festiwali, w telewizji itp.).

Chodzi w szczególności o określenie warunków, które mogłyby zwiększyć komplementarność różnych nośników i kanałów dystrybucji w celu optymalizacji obiegu międzynarodowego i zwiększenia ogólnej liczby odbiorców filmów europejskich w Unii Europejskiej.

2. KWALIFIKUJĄCE SIĘ DZIAŁANIA
Działanie przygotowawcze będzie wspierać projekty, w ramach których podjęte zostaną próby równoczesnego lub prawie równoczesnego udostępniania filmów w ramach wszystkich nośników i kanałów dystrybucji w wielu regionach europejskich.

Projekty ograniczające się do europejskich dzieł kinematograficznych i ich dystrybucji w państwach Unii Europejskiej będą musiały obejmować znaczną liczbę filmów i regionów.

Podjęcie działań na dużą skalę jest niezbędne, aby móc sformułować na podstawie działania przygotowawczego użyteczne wnioski i aby działanie stało się narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji przez organy publiczne i pracowników europejskiego przemysłu filmowego.

W tej perspektywie działania w ramach projektów będą musiały obejmować także organizację, w końcowej fazie, otwartego spotkania w celu przedstawienia pracownikom europejskiego przemysłu filmowego i organom publicznym głównych wyników eksperymentu oraz sformułowanych wniosków.

3. KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY
Kwalifikowalne wnioski muszą zostać zgłoszone przez podmiot spełniający trzy następujące kryteria:

— muszą należeć do niego przedsiębiorstwa lub organizacje związane z branżą audiowizualną (producenci, agenci sprzedaży, dystrybutorzy, posiadacze praw, firmy marketingowe, kina, posiadacze platform wideo na życzenie itp.),

— siedziby wszystkich członków podmiotu składającego wniosek (koordynatorów i partnerów) muszą znajdować się w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,

— w skład podmiotu składającego wniosek musi wchodzić co najmniej dwóch agentów sprzedaży.

Wysokość wkładu, o który wnioskuje podmiot, nie może przekroczyć 70 % całości kwalifikowalnych kosztów projektu.

4. KRYTERIA PRZYZNANIA DOTACJI
Kwalifikującym się wnioskom będą przyznawane punkty od 0 do 100 na podstawie następujących wag:

Kryterium przyznawania finansowania nr 1: jakość artystyczna (50 punktów):

— liczba, różnorodność i komplementarność filmów i regionów objętych działaniem (15 punktów),

— skuteczność strategii marketingowej (15 punktów),

— skuteczność strategii zastosowanych w celu rozwinięcia kwestii komplementarności regionów i segmentów dystrybucji (15 punktów),

— poziom innowacyjności (5 punktów).PL C 93/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.3.2012

Kryterium przyznawania finansowania nr 2: zarządzanie projektem (50 punktów):

— charakterystyka podmiotu składającego wniosek (10),

— jakość planu zarządzania projektem i podmiotem (15),

— jakość metodyki gromadzenia, analizy i umieszczenia w szerszym kontekście otrzymanych wyników (15),

— stosunek kosztów do korzyści płynących z analizowanego działania (10).

5. BUDŻET PROJEKTÓW
Maksymalny budżet dostępny w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 1 994 000 EUR. Wsparcie finansowe Komisji nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Wkład finansowy zostanie przyznany w postaci dotacji.

6. OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA WNIOSKÓW
Wnioski należy przesłać najpóźniej do dnia 6 września 2012 r. na adres:

Mrs Aviva SILVER
European Commission
Directorate-General for Education and Culture
Directorate D — Culture and Media
Unit D3 — MEDIA programme and media literacy
Office: MADO 18/68
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

7. PEŁNE INFORMACJE
Program prac, wytyczne oraz formularze wniosków znajdują się pod adresem:

http://ec.europa.eu/media

Wnioski muszą spełniać wszystkie warunki wytycznych, zostać przedstawione na udostępnionych formularzach i zawierać wszystkie informacje i załączniki wymienione w pełnym tekście zaproszenia.

Źródło: www.mediadeskpoland.eu

Tagi: media desk, parlament europejski,

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2023  >>
 01  02  03 04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28
partnerzy: